Trang bị Găng bạch kim

Giá:660 vàng

+ 10% Giảm hồi chiêu

+ 110 Giáp

Nâng cấp từ Găng bạch kim