Trang bị Dây chuyền lục bảo

Giá:1,980 vàng

+160 Công phép

+15% Giảm hồi chiêu

+25 Hồi năng lượng / 5s

[Hiền giả] - Nội tại duy nhất: Mỗi giây hồi 1% năng lượng tối đa