Trang bị Vòng đức hạnh

Giá:720 vàng

+60 Công phép

+5% Giảm hồi chiêu

+20 Hồi năng lượng/5s

Nâng cấp từ Vòng đức hạnh