Trang bị Trượng hỗn mang

Giá:2,050 vàng

+180 Công phép

+10% Giảm hồi chiêu

[+40% Xuyên giáp phép] - Nội tại duy nhất