Trang bị Thập Tự Kiếm

Giá:1,970 vàng

+180 công phép

+400 năng lượng

+8% tốc chạy

Cấp nhận - Nội tại duy nhất: Đòn đánh thường kế tiếp tăng 50% tốc đánh cộng thêm, kéo dài 4 giây. Hồi chiêu 10 giây

Ánh sáng - Nội tại duy nhất: Đòn đánh thường gây thêm sát thương phép tương đương 20% Công phép