Trang bị Giày thuật sĩ

Giá:710 vàng

+15% Giảm hồi chiêu

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất