Trang bị Giày thép

Giá:250 vàng

+30 Tốc chạy - Nội tại duy nhất