Trang bị Giày kiên cường

Giá:690 vàng

+110 Giáp phép

+60 Tốc độ chạy - Nội tại duy nhất

35% kháng hiệu ứng - Nội tại duy nhất