Trang bị Găng giác đấu

Giá:220 vàng

+ 90 Giáp phép