Trang bị Đai kháng phép

Giá:1,000 vàng

+700 Máu +110 Giáp phép

[Hồi phục] - Nội tại duy nhất: Nếu chịu sát thương, tướng sẽ hồi phục 4% lượng máu trong 2 giây; 15 giây hồi chiêu

Nâng cấp từ Đai kháng phép