Trang bị Huân chương Troy

Giá:2,320 vàng

+360 Giáp phép

+1000 máu

+10% giảm hồi chiêu

[Thiên thần] - Nội tại duy nhất

Hộ thân: Mỗi 18 giây nhận được một lớp bảo hộ giúp hấp thụ (300 + Cấp tướng * 50) sát thương phép - Nội tại duy nhất