Trang bị Giày phù thủy

Giá:710 vàng

+40 Công phép

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất 

+ 75 Xuyên giáp phép - Nội tại duy nhất