Trang bị Giày du mục

Giá:660 vàng

+25% Tốc đánh

+60 Tốc chạy - Nội tại duy nhất