Trang bị Đao truy kích

Giá:750 vàng

Nhận Tê Cóng

Săn bắt: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 35% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

Lùng diệt: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 2 Công vật lý, hiệu ứng cộng dồn 20 lần - Nội tại duy nh

Nâng cấp từ Đao truy kích