Trang bị Thổ hệ bảo thạch

Giá:900 vàng

- Tăng 5% tốc chạy

- Tăng 400 máu

- 10% giảm hồi chiêu

 

Nội tại duy nhất - Linh hồn của đất: Mỗi cộng dồn Nguyên tố hội tụ sẽ chuyển đổi thành 80 máu tối đa

 

Nội tại Công huân, Khiêm nhường, Hậu cần