Trang bị Trượng Ác Ma

Giá:1,300 vàng

20 Sức mạnh Phép thuật
250 Máu
5% Hút Máu Toàn Phần

Nâng cấp từ Trượng Ác Ma