Trang bị Đá Tỏa Sáng - Bảo Hộ

Giá:1,100 vàng

150 Máu
15 Điểm hồi Kỹ năng

  • Hộp Mắt Bí Mật: Trang bị này có thể tích trữ tối đa 3 Mắt Kiểm Soát đã mua.
  • Canh Giữ: Tăng giới hạn Mắt Kiểm Soát và Mắt Xanh có thể đặt thêm 1.
  • Phước Lành Ixtal: Tăng 12% Máu cộng thêm, Sức Mạnh Công Kích cộng thêm, Điểm Hồi Kỹ Năng, và Sức Mạnh Phép Thuật.

    Nâng cấp từ Đá Tỏa Sáng - Cảnh Giác.