Trang bị Móc Diệt Thủy Quái

Giá:3,400 vàng

65 Sức mạnh Công kích
25% Tốc độ Đánh
20% Tỉ lệ Chí mạng

  • Bắn Hạ: Mỗi Đòn đánh thứ ba sẽ gây thêm (60 + 45% Sức mạnh Công kích cộng thêm) sát thương chuẩn.

    Nội Tại Thần Thoại: Mỗi trang bị Huyền Thoại giúp tăng thêm 10% Tốc độ Đánh.