Trang bị Song đao | Hội Quán Cao Thủ

Song đao

Giá:780

+25% Tốc đánh

+5% Tốc chạy

Nâng cấp từ Song đao