Trang bị Nhẫn Lapis | Hội Quán Cao Thủ

Nhẫn Lapis

Giá:220

+300 Năng lượng tối đa

Nâng cấp từ Nhẫn Lapis