Trang bị Găng bạch kim | Hội Quán Cao Thủ

Găng bạch kim

Giá:660

+ 10% Giảm hồi chiêu

+ 110 Giáp

Nâng cấp từ Găng bạch kim