Kỹ năng Diệt hồn truy

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:35/30/25 giây

Tiêu thụ:40 nội năng

Sau khi tụ lực, Paine trong thời gian ngắn nhận 50% miễn thương và lao đến điểm chỉ định đồng thời gây 600/800/1000 (+100% Công phép) sát thương phép. Ngoài ra những kẻ địch đứng trên đường lao sẽ phải chịu 50% sát thương phép.