Kỹ năng Tướng Gió

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:26/24/22/20/18

Tiêu thụ:0

Phạm vi:400

Tạo tường gió chặn các luồng đạn của kẻ địch trong 4 giây.