Kỹ năng Vòng Tròn Tăm Tối

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:20/18/16/14/12

Tiêu thụ:70 ?

Phạm vi:600

Yorick triệu hồi một bức tường có thể phá hủy với 2/2/3/3/4 Máu quanh khu vực chỉ định trong 4 giây. Đồng minh có thể đi lại tự do qua tường.