Kỹ năng Chiến Ý

Vị trí:Nội tại

Nội tại: Mỗi 1% máu tối đa bị mất được thêm 3~6 công vật lý (tăng theo cấp tướng)

Khi sử dụng chiêu thức/chiêu cuối sẽ tiêu hao 5%/10% máu hiện tại

Hồi lại 6% máu đã mất trong 3 giây