Kỹ năng Thân Thể Thép

Vị trí:Chiêu 3

Hồi chiêu:35 giây

Tiêu thụ:0 năng lượng

Taara sử dụng hết tiềm năng của mình giúp phục hồi 8% máu tối đa mỗi giây trong 5/7/9 giây, đồng thời tăng 30% tốc chạy.