Phép bổ trợ Bộc phá

Chuyển 16% máu tổn thất của bản thân thành sát thương chuẩn lên tướng địch lân cận.