Phép bổ trợ Ngất ngư

Làm choáng kẻ địch lân cận trong 0.5 giây và làm chậm thêm 1 giây sau đó.