Phép bổ trợ Tốc biến

Lập tức biến theo hướng chỉ định một khoảng ngắn