Phép bổ trợ Gầm thét

Tăng 60% tốc đánh và 10% công vật lý trong 5 giây