Phù hiệu Canh gác

Nhánh: Rừng nguyên sinh

Khi đứng gần trụ (phạm vi 4m), bản thân sẽ được nhận 15% kháng hiệu ứng và 10% miễn thương