Phù hiệu Hấp huyết

Nhánh: Vực hỗn mang

Hạ hoặc phụ sẽ được hồi 9% máu đã mất và 15% năng lượng đã mất