Phù hiệu Cố thủ

Nhánh: Vực hỗn mang

Nhận được 10% kháng hiệu ứng