Phù hiệu Cường công

Nhánh: Vực hỗn mang

Nhận 12~40 công vật lý và 18~60 công phép (tăng theo cấp tướng)