Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Du hiệp | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Du hiệp

Nhánh Rừng nguyên sinh

Rời khỏi giao tranh mỗi 5 giây nhận thêm hồi 20 máu và 10 năng lượng mỗi 5 giây, đồng thời đòn đánh thường kế tiếp sẽ làm chậm địch 30% trong 1 giây và giảm sát thương của địch 30% trong 2 giây