Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Ma hỏa | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Ma hỏa

Nhánh Vực hỗn mang

Tung chiêu hoặc đòn đánh thường trúng tướng địch sẽ gây 50 (+5 / cấp tướng)(+0.25 công phép) (+0.35 công vật lý thêm) sát thương phép. Hồi chiêu 8 giây