Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Cố thủ | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu: Cố thủ

Loại phù hiệu: Vực hỗn mang

Nhận được 10% kháng hiệu ứng

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile