Phù hiệu trong Liên Quân Mobile Cố thủ | https://hoiquancaothu.com

Phù hiệu Cố thủ

Nhánh Vực hỗn mang

Nhận được 10% kháng hiệu ứng