Trang bị Truy Sát | Hội Quán Cao Thủ

Truy Sát

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 80/70/60 giây

Tiêu thụ: 120/150/180 năng lượng

Keera nhận được Hắc ám bảo hộ giúp tăng 30/40/50% tốc chạy trong 8 giây đồng thời có thể đi xuyên địa hình, kiến trúc và chống chịu 3 đòn đánh thường của tướng địch và nếu chạm vào địa hình sẽ được ẩn thân.
Khi Hắc ám bảo hộ kết thúc sẽ lập tức làm mới chiêu 1 và chiêu 2.
Khi chống chịu hết số lần đánh thường sẽ xóa Hắc ám bảo hộ. Tuy chiêu cuối vẫn còn hiệu lực khác nhưng không còn được miễn khống.