Trang bị Gươm Thần | Hội Quán Cao Thủ

Gươm Thần

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 8.5/8/7.5/7/6.5/6 giây

Tiêu thụ: 75/80/85/90/95/100 năng lượng

Thane phóng lên trời cắm kiếm thần xuống đất, gây 200/260/320/380/440/500+(0.58 công vật lí) sát thương vật lý lên kẻ thù trong phạm vi, hất văng và làm chậm [90%] tốc chạy của các nạn nhân trong 2.5 giây.