Trang bị Nguồn Cơn Rắc Rối | Hội Quán Cao Thủ

Nguồn Cơn Rắc Rối

Vị trí: Chiêu 2

Hồi chiêu: 6 giây

Tiêu thụ: 55/60/65/70/75/80 năng lượng

Nakroth biến về phía sau và biến đòn tấn công vật lý tiếp theo của mình trong 3 giây thành đòn quét gây 150/180/210/240/270/300 (+1.0 công vật lý) sát thương vật lý