Trang bị Trường Điện Từ | Hội Quán Cao Thủ

Trường Điện Từ

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 120/135/150 năng lượng

Moren ném một viên nam châm vào một vùng chỉ định, thứ sẽ kích hoạt trường điện từ trong 2.5 giây, gây 6 đợt 180/240/300 (+0.3 công vật lý) sát thương vật lý liên tục lên các nạn nhân trong vùng ảnh hưởng, đồng thời giảm 50% tốc chạy của chúng. Kẻ địch bị Moren đẩy lùi vào trường điện từ sẽ bị choáng 1.5 giây.

Các kỹ năng khác của Moren

Lối tắt

Danh sách tướng trong Liên Quân Mobile