Trang bị Trường Điện Từ | Hội Quán Cao Thủ

Trường Điện Từ

Vị trí: Chiêu 3

Hồi chiêu: 35/30/25 giây

Tiêu thụ: 120/135/150 năng lượng

Moren ném một viên nam châm vào một vùng chỉ định, thứ sẽ kích hoạt trường điện từ trong 2.5 giây, gây 6 đợt 180/240/300 (+0.3 công vật lý) sát thương vật lý liên tục lên các nạn nhân trong vùng ảnh hưởng, đồng thời giảm 50% tốc chạy của chúng. Kẻ địch bị Moren đẩy lùi vào trường điện từ sẽ bị choáng 1.5 giây.