Phép bổ trợ Tốc biến | Hội Quán Cao Thủ

Phép bổ trợ Tốc biến

Lập tức biến theo hướng chỉ định một khoảng ngắn