Trang bị Cung Bão Tố

Giá:1,750 vàng

+15 Công vật lý

+20% Tốc đánh

+10% Hút máu 

[Săn bắt] [Lùng diệt] [Lốc xoáy] - Nội tại duy nhất

[Săn bắt]: Gây thêm 30% sát thương lên quái rừng. Nhận thêm 30% kinh nghiệm khi tiêu diệt quái rừng - Nội tại duy nhất

[Lùng diệt]: Tiêu diệt một con quái rừng tăng 2% Tốc đánh, hiệu ứng cộng dồn 15 lần - Nội tại duy nhất

[Lốc xoáy]: Liên tục đánh thường cùng mục tiêu sẽ gây thêm 15 sát thương phép (mỗi 3 cấp tăng lên 1 điểm), tối đa cộng dồn 6 lần