Kỹ năng Gian Lận

Vị trí:Nội tại

Sau khi tiêu diệt một đơn vị, Twisted Fate ''lắc xí ngầu'' giúp nhận thêm từ 1 đến 6 vàng.