Kỹ năng Rút Ngắn Thời Gian

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:14/12/10/8/6

Tiêu thụ:35

Phạm vi:600

Giảm thời gian hồi chiêu các kĩ năng cơ bản khác của Zilean đi 10 giây.