Kỹ năng Bẻ Cong Thời Gian

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:15

Tiêu thụ:50 ?

Phạm vi:550

Zilean tăng Tốc độ di chuyển của một tướng đồng minh, hoặc làm chậm một tướng địch 40/55/70/85/99% trong 2.5 giây.