Kỹ năng Cống Phẩm Đại Vương

Vị trí:Nội tại

Khi có một đơn vị kẻ địch cạnh Trundle chết, hắn được hồi một số phần trăm máu tối đa của chúng.