Kỹ năng Vương Quốc Băng Hàn

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:15

Tiêu thụ:40 ?

Phạm vi:750

Trundle phủ băng lên địa điểm đã chọn trong 8 giây, giúp nhận 20/25/30/35/40% Tốc độ Di chuyển, 30/47.5/65/82.5/100% Tốc độ Đánh và 25% khả năng hồi phục máu từ tất cả các nguồn.