Kỹ năng Cột Băng

Vị trí:Chiêu E

Hồi chiêu:24/22/20/18/16

Tiêu thụ:75 ?

Phạm vi:1,000

Trundle tạo ra một cột băng tại vị trí đã chọn trong 6 giây, nơi sẽ trở thành một vùng địa hình không thể đi qua, và làm chậm tất cả kẻ địch cạnh bên 15/25/35/45/55%.