Kỹ năng Mượn Lực Địa Hình

Vị trí:Chiêu W

Hồi chiêu:7

Tiêu thụ:25/30/35/40/45 ?

Phạm vi:1,100

Kích hoạt: Chọn Sông, Tường, hoặc Bụi. Khơi dậy sức mạnh nguyên tố và lướt đến chỗ mục tiêu để phù phép cho vũ khí và hồi lại Nguyên Tố Thịnh Nộ [?] hồi chiêu.

Nội tại: Khi vũ khí đang được phù phép, bạn được tăng ?% Tốc độ Đánh đồng thời đòn đánh và kỹ năng cơ bản của bạn gây thêm ? sát thương phép. Ngoài ra, bạn được tăng ?% tốc độ di chuyển khi không giao tranh và đứng gần loại địa hình tương ứng.